REINFORCED PLASTICS COMPOSITES, GDP KORAL s.r.o.

Alternative to traditional materials

Skip to content

Mluvíte česky? Do you speak English? Beszél magyarul? Sprechen Sie Deutsch? Ru? Fr?

Menu

Contact

If you have some question, request or suggestion, you will contact us by e-mail, phone or on-line contact form.
If we can, we will readily answer.

Phone:
+420 549 410 189

Fax:
+420 549 410 086

E-mail:
marketing@gdpkoral.com

Quick overview

GDP KORAL s.r.o.

It´s a partnership of French company GDP SA, which are engaged in pultruded profiles and load-carrying constructions, and Czech company KORAL s. r. o., supplier of full range of materials and things for lamination. We are section of company GDP Group, which proposes, produces and supplies solutions on the basis of plastics composites by production plants in France, Spain and Czech Republic.

 More...

Technology of manufacturing

Plastics composites are produced by many various technologies. Company GDP KORAL is specialized in highvolume continual technologies, mainly pultrusion and pressing.

 More...

What are composite materials?

Composites are defined as materials, which are consisted of two or more components variant physical and chemical properties.

 More...

ISO 9001, ISO 14001

Všeobecné obchodní podmínky

Odstavec 1 - Všeobecně

Všeobecné obchodní podmínky obsažené v této listině se vztahují 1) na všechny nabídky, potvrzení objednávky poskytované firmou GDP KORAL s. r. o. (jako "dodavatel") a 2) všechny smlouvy mezi dodavatelem a (budoucím) kupujícím (dále jen "kupující") definované níže. Dodavatel přijme pouze nákupní objednávku na jakékoli výrobky/služby podléhající těmto Všeobecným obchodním podmínkám.

"Potvrzení objednávky" znamená písemné potvrzení dodavatelem o prodeji nebo dodání výrobku/služby v něm popsané. "Nákupní objednávkou" se míní písemná nebo ústní objednávka kupujícího k nákupu jakéhokoliv výrobku/služby od dodavatele.

Pouze vydání Potvrzení objednávky dodavatelem, jako odpověď na nákupní objednávku, ustanoví dohodu, která je pro dodavatele i kupujícího závazná (dále jen "Smlouva"). Dodavatel smí odstoupit od svých nabídek a uvedených cen kdykoli před vznikem Smlouvy mezi dodavatelem a kupujícím bez předchozího oznámení.

Zrušení nákupní objednávky a vrácení zboží/služeb nebude akceptováno. Nákupní objednávka bude závazná pro kupujícího a připravena pro přijetí dodavatelem po dobu platnosti v ní uvedené, pokud doba nebude uvedena, tak po dobu 180 dnů od data vystavení. Jednostranné zrušení nákupní objednávky kupujícím v tomto období nebude platné.

Uzavřením Smlouvy s dodavatelem se kupující zavazuje přijmout Všeobecné obchodní podmínky jako nedílnou součást smlouvy. Pokud dodavatel výslovně nesouhlasí písemnou formou s něčím jiným, Všeobecné obchodní podmínky platí v případě sporů, nebo dalších bodech či podmínkách vyhrazených, stanovených, nebo uvedených kupujícím.

Odstavec 2 – Ceny

Veškeré nabídky dodavatele, vydané, publikované nebo uvedené ceny nejsou závazné a mohou být kdykoli změněny bez předchozího oznámení, zejména mohou být pozměněny v návaznosti na růst nákladů dodavatele způsobených zvýšením vládních nebo jiných dávek či odvodů některé země, nebo dovozních či jiných poplatků, daní či cel.

Všechny ceny jsou uvedeny bez daní, dopravy a balného na základě dodací podmínky "EXW – ze závodu", podle Incoterms 2000.

Odstavec 3 – Termíny plateb

Všechny platby budou provedeny v souladu s Potvrzením objednávky. Prodejní ceny výrobků/služeb obdrží dodavatel nejpozději do data splatnosti faktury. Dodavatel má vždy právo požadovat 100% nebo částečnou zálohovou platbu předem, nebo jinak zajistit zaplacení.

Žádné spory vyvstávající z jakékoliv Smlouvy či nastalé okolnosti, které nemůže dodavatel ovlivnit, nebo i oznámení kupujícího vzhledem k nárokům nebo požadavkům týkající se jakékoliv dodávky nebude mít vliv na platební povinnost kupujícího vyplývající z jakékoliv Smlouvy.

Dodavatel si smí účtovat úrok z jakékoli platby po splatnosti, a to v sazbě 15% p.a. od data splatnosti do skutečného data zaplacení. Kupující bude také odpovědný za zaplacení soudních i mimosoudních výloh.

Titul vlastnictví výrobků dodávaných dodavatelem nepřejde na kupujícího, dokud nejsou veškeré závazky vůči dodavateli splaceny.

Odstavec 4 – Dodání

Incoterms 2000 nebo jejich pozdější úpravy vydané Mezinárodní obchodní komorou a jakékoli specifické dodací podmínky uvedené v Potvrzení objednávky budou aplikovány na všechny dodávky uskutečněné podle smlouvy. V případě jakéhokoli konfliktu mezi Incoterms a jakoukoliv podmínkou podle Smlouvy platí podmínky dle Smlouvy.

Dodavatel vynaloží veškeré úsilí na dodání výrobku/služby v dodacím termínu uvedeným na Potvrzení objednávky, avšak dodavatel nezodpovídá za jeho nedodržení z jakéhokoli důvodu. Dodavatel je oprávněn provádět dodání zboží v částečných dodávkách.
Dodavatelem uváděné rozměry a hmotnosti jsou určující, pokud se neprokáže, že jsou nesprávné.

Pouze rozdíly v objemu větší než 0,5% mohou být předmětem k reklamaci množství. Kupující si zkontroluje výrobky/služby co se týče množství a kvality bezprostředně při doručení dodavatelem.

Odstavec 5 – Ztráty a poškození

 Riziko ztráty a poškození výrobků přechází na kupujícího při doručení dodavatelem. Oznámení o nedoručení jakéhokoliv množství výrobků/služeb stejně jako viditelné poškození výrobků musí být kupujícím písemně oznámeno dodavateli do pěti dnů ode den, kdy byly k dispozici kupujícímu. Takovéto oznámení musí navíc obsahovat soupis nedodaného či vadného zboží. Jestliže takovéto oznámení dodavatel v daném limitu neobdrží, všechny výrobky/služby budou považovány za dodané v odpovídajícím množství, bez viditelného poškození.

Odstavec 6 – Záruka

Dodavatel se zaručuje, že dodané výrobky/služby budou v souladu s technickou specifikací obsaženou v Potvrzení objednávky. Dodavatel nedává žádné další záruky, které by se přímo nebo odvozeně týkaly výrobků/služeb. Jakékoli záruky vyplývající ze zákonů či nařízení včetně záruk obchodovatelnosti nebo použitelnosti v závislosti na způsobu použití jsou výslovně vyloučeny.

Odstavec 7 – Záruky vadných produktů

Na objednané zboží, u něhož byly dodrženy smluvní platební podmínky, jež bylo správně skladováno, instalováno, používáno i udržováno bude dodavatelem poskytnuta záruka na dobu 1 roku od data jeho dodání na opravu či výměnu takových výrobků/služeb, jež jsou prokazatelně nepoužitelné z důvodu výrobní vady.

Vadný výrobek bude vrácen dodavateli na vyžádání. Kupující není oprávněn sjednat nápravu vadného výrobku jiným než výše zmíněným způsobem. Kupující rovněž není oprávněn zrušit smlouvu, požadovat úměrné snížení ceny či kompenzaci jakékoli ztráty nebo výdajů způsobených závadou. Výše zmíněná odpovědnost dodavatele vyměny nebo opravy se vztahuje výhradně k dodání náhradních produktů nebo jejich opravě.

Dodavatel je odpovědný pouze za tělesná zranění způsobená vadou výrobku dodaných dodavatelem, a to v rozsahu vyplývajícím z povinné záruky na výrobek. Tato odpovědnost dodavatele se váže výhradně k výrobkům dodaných dodavatelem. Dodavatel není odpovědný za škody způsobené jeho výrobkem na majetku. V případě, že výrobek/služba dodavatelem dodaná je použita jako součást, nebo celá část při výrobě nového výrobku, dodavatel není odpovědný za následné ztráty – kde by byly vyrobené výrobky vyřazeny, opraveny nebo by se zdražila jejich výroba či opracování, nebo by poklesla jejich hodnota v důsledku vadných výrobků/služeb dodaných dodavatelem.

Dodavatel nemůže být nikdy odpovědný za ztráty na zisku, prostoje nebo jakékoli jiné nepřímé ztráty. Kupující je povinen si zkontrolovat zboží na základě dokladu a případně vadu výrobku okamžitě reklamovat. Pokud tak neučiní, jakékoli reklamace vůči dodavateli zanikají po uplynutí období jednoho roku od dodání výrobků/služeb kupujícímu.

Kupující je povinen odškodnit dodavatele v celém rozsahu, kdyby byl dodavatel přinucen k odpovědnosti za třetí stranu v případě poškození či ztrát, za které dodavatel není zodpovědný vůči kupujícímu podle výše uvedených článků 1, 2, 3, a 4.

Odstavec 8 – Vyšší moc

 Dodavatel není zodpovědný za jakákoli prodlení či neplnění podmínek Potvrzení objednávky, Smlouvy či jiných závazků v celém rozsahu, pokud bylo prodlení či selhání způsobeno událostí, která je mimo kontrolu dodavatele včetně nepředvídatelných: (l.) stávek, poruch v práci, (ll.) nedostupností nebo nedostatků surovin či pomocných materiálů, (lll.) problémů v dopravě, (lV.) a v případech, kdy dodavatel sám není výrobcem produktu prodávaného kupujícímu, selháním jeho pravidelného dodavatele, které nebyl schopen dodavatel předvídat v čase nabídky, stanovení cen či Potvrzení objednávky.

Odstavec 9 – Vládní nařízení/Spory

 Jakékoli dokumenty či smlouvy, ke kterým se vztahují tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou výhradně řízeny zákony České republiky.

Jakékoli spory vyvstávající z jakékoli Smlouvy či dokumentu, na něž se vztahují tyto Všeobecné obchodní podmínky budou předloženy výhradně k řešení soudům České republiky.